STATUT

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3).

 

Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.

 

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Żywy Różaniec jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na terenie całej Polski.

2. W swojej działalności Żywy Różaniec kieruje się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie tymi, które dotyczą prywatnych stowarzyszeń wiernych (kan. 321-326), oraz uchwałami Konferencji Episkopatu Polski w sprawach jego dotyczących.

3. W poszczególnych diecezjach niniejszy Statut Żywego Różańca obowiązuje po wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalnego. Biskup Diecezjalny, przyjmując ten Statut, może uwzględnić w jego realizacji praktyki już istniejące na terenie jego diecezji.

 

§ 2. ISTOTA I DUCHOWOŚĆ

 

1. Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.

2. Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.

3. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.

4. Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.

5. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.

6. Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:

1) wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;

2) troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;

3) krzewienie modlitwy różańcowej;

4) wspieranie misyjnej działalności Kościoła;

5) troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.

 

§ 3. STRUKTURA

 

1. Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konferencji Episkopatu Polski, która zatwierdza jego Statut i wybiera Moderatora Krajowego spośród trzech kandydatów, których przedstawia Konferencja Moderatorów Diecezjalnych.

2. Konferencję Moderatorów Diecezjalnych tworzą wszyscy moderatorzy diecezjalni oraz członkowie Zarządu.

3. Konferencja Moderatorów Diecezjalnych w głosowaniu zwyczajnym wyłania Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi: pięciu moderatorów diecezjalnych oraz przedstawiciel Papieskich Dzieł Misyjnych i przedstawiciel redakcji czasopisma formacyjnego, jakim dla Żywego Różańca jest miesięcznik „Różaniec”

4. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych jest Moderator Krajowy.

5. Siedzibą Stowarzyszenia Żywego Różańca i Zarządu jest Dom Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie, ul. L. Żeligowskiego 16/20.

6. Na terenie diecezji Żywy Różaniec podlega biskupowi miejsca, który mianuje moderatora diecezjalnego oraz określa sposób współpracy między wspólnotami Żywego Różańca.

7. W parafii grupy Żywego Różańca podlegają władzy proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub przez wy-znaczonego kapłana, zwanego moderatorem parafialnym.

8. Wspólnoty Żywego Różańca powstałe przy szkołach, wspólnotach zakonnych oraz innych ośrodkach pozo-stają w łączności z proboszczem parafii, na terenie której powstały.

9. Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub „różą”. Na czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka wyłaniany/wyłaniana według miejscowej tradycji.

10. Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Radę Żywego Różańca.11. Członkowie Żywego Różańca posługują się Ceremoniałem Żywego Różańca, zatwierdzonym przez właściwą władzę kościelną.

 

§ 4. PRZYNALEŻNOŚĆ

 

1. Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.

2. Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.

3. Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.

4. Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

 

§ 5. ZADANIA I OBOWIĄZKI

 

1. Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:1) codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;

2) udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;

3) uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;

4) rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;

5) odważne stawanie w obronie wiary;

6) udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła);

7) kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;

8) osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

 

2. Zadania i Oowiązki zelatora/zelatorki:

 

1) troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;

2) czuwa nad pełnym składem osobowym róży (koła) oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;

3) zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;

4) utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą (kołem) i między różami (kołami);

5) odwiedza chorych członków róży (koła);

6) zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.

 

3. Zadania i obowiązki moderatora parafialnego:

 

1) przyjmuje do Żywego Różańca i prowadzi Parafialną Księgę Żywego Różańca;

2) dba o formację członków Żywego Różańca;

3) prowadzi miesięczne nabożeństwa i podaje intencje na dany miesiąc;

4) zapowiada odpusty różańcowe;

5) współpracuje z moderatorem diecezjalnym;

6) tam, gdzie istnieje Parafialna Rada Żywego Różańca, koordynuje jej pracę, dbając o współpracę wszystkich zelatorów.

 

4. Zadania i obowiązki moderatora diecezjalnego:

 

1) jest odpowiedzialny za Żywy Różaniec w diecezji;

2) organizuje spotkania zelatorów i moderatorów w diecezji;

3) raz w roku organizuje ogólnodiecezjalne spotkanie członków Żywego Różańca;

4) dba o formację teologiczną i duchową wszystkich członków Żywego Różańca;

5) na mocy swej nominacji jest członkiem Konferencji Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca i uczestniczy w jej spotkaniach;

6) do wypełnienia swoich zadań może powołać Diecezjalną Radę Żywego Różańca, którą zatwierdza Biskup Diecezjalny;

7) czuwa nad realizacją zadań statutowych Żywego Różańca w diecezji;

8) współpracuje z Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.

 

5. Zadania i obowiązki Konferencji Moderatorów Diecezjalnych:

 

1) stanowi forum dzielenia się doświadczeniem w zakresie krzewienia modlitwy różańcowej;

2) koordynuje działania Żywego Różańca na terenie całej Polski;

3) wybiera w głosowaniu zwyczajnym spośród swoich członków trzech kandydatów do funkcji Krajowego Moderatora i przedstawia ich Konferencji Episkopatu Polski;

4) współpracuje z innymi ruchami różańcowymi.

 

6. Zadania i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia Żywego Różańca:

 

1) przygotowuje program i materiały formacyjne dla Żywego Różańca;

2) przygotowuje ogólnopolskie spotkania i rekolekcje dla członków Żywego Różańca;

3) służy radą i pomocą w rozstrzyganiu spornych kwestii odnoszących się do zachowywania statutu na szczeblu diecezjalnym;

4) kadencja Zarządu trwa 3 lata. Moderatorzy diecezjalni mogą być wybierani do Zarządu kolejno przez dwie kadencje.

 

7. Zadania i obowiązki Krajowego

Moderatora Żywego Różańca

:1) zwołuje spotkania Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych i im przewodniczy;

2) reprezentuje Żywy Różaniec przed Konferencją Episkopatu Polski i raz w roku przedstawia jej sprawozda-nie z działalności Żywego Różańca;

3) współpracuje z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i redakcją miesięcznika „Różaniec”;

4) kadencja Moderatora Krajowego trwa 3 lata; może pełnić tę funkcję przez dwie kolejne kadencje.

 

§ 6. PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

 • Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

  przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;

  uroczystości Narodzenia Pańskiego;

  uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;

  uroczystości Zwiastowania Pańskiego;

  uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

  wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;

  uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;

  święta Ofiarowania Pańskiego.

 • Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 • Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
 • Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.

 

HYMN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

Ref. Święta Maryjo, Matko Różańcowa,

Bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”

Niech życie moje, Anielska Królowa,

Będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”.

 

1. Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań,

Bożych narodzin, świętych Ofiarowań.

Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga

W radosnych sercach i rodzinnych progach.

 

2. Weselna Matko z Galilejskiej Kany,
Smutnemu światu uproś cud przemiany,
Byśmy z różańcem i w Komunii Bożej
Ujrzeli Pana w świetlanym Taborze.
 

3. Chryste, my krzyż swój codziennie dźwigamy,

Pomóż, bo sił brak i znów upadamy,

A chcemy dojść aż do ukrzyżowania

I być świadkami Twego zmartwychwstania.

 

4. O Matko Zielna, Matko Wniebowzięta,

Pamiętaj o nas, jak Matka pamięta,

Bramą Niebieską bądź nam, Różańcowa,

Tam Ci będziemy śpiewać wieczne:

Zdrowaś...

(sł. Bp J. Zawitkowski, muz. Ks. W. Kądziela)

 

PARAFIA WOŁYŃCE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

Schola - Parafia Wołyńce

 

MSZE ŚWIĘTE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW.

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony www.parafiawolynce.pl

Małgorzata Szczepańska

E-mail: parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340