Proboszczowie naszej Parafii


0_ks_jacek mucha.jpg
00_ks adam kulik.jpg
1_ks janusz stefaniuk.jpg
2_ks jan grzesiak.jpg
3_ks_kardas_oraz_ks_grabowski.jpg
4_ks_romanczuk.jpg
5_ks_gomolka_alina_zygmunt_wysoccy.jpg
6_ks_starega_jadwiga_janusz_sikorscy.jpg
7_ks_waclaw_semeniuk.jpg
8_ks_jurczak.jpg

Created by IrfanView